STRUKTURA RZĄDU

  

Wprowadzenie

    Arabska Republika Egiptu posiada wielopartyjny system polityczny. Zgodnie z Konstytucją z roku 1980 naród sprawuje wszelką władzę, suwerenność prawa jest podstawą rządzenia, a naród egipski jest częścią narodu arabskiego.

    System polityczny składa się z trzech głównych władz: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Prasa jest uważana za czwartą władzę, będącą popularną, niezależną i wolną w wyrażaniu opinii i poglądów. Lokalny system administracyjny został zdecentralizowany - stanowi on, że gubernator reprezentuje Prezydenta Republiki na terenie swojego gubernatorstwa.

Władza wykonawcza:

1 - Głowa Państwa

    Jest nią prezydent republiki będący legalnym jego przedstawicielem w czasach wojny i pokoju. Prezydent musi być Egipcjaninem, urodzonym z rodziców Egipcjan, mającym nie mniej niż40 lat, posiadać pełnię praw politycznych i obywatelskich. Wybór prezydenta przebiega w dwóch etapach:

Etap pierwszy:

Prezydent jest mianowany przez ciało ustawodawcze (Zgromadzenie Ludowe)

Etap drugi:

    Kandydatura wysunięta przez Zgromadzenie Ludowe jest następnie poddawana głosowaniu w referendum ogólnonarodowym. Kadencja prezydencka trwa 6 lat, począwszy od dnia ogłoszenia wyników referendum, z możliwością ponownej elekcji.

Do głównych przywilejów prezydenta należą:

1 - Powoływanie i odwoływanie premiera i jego zastępców, jak również ministrów i ich zastępców. Prezydent może również powołać jednego lub więcej wiceprezydentów i określić zakres ich kompetencji.

2 - Wraz z rządem prezydent nakreśla ogólną politykę państwa i nadzoruje jej realizację.

3 - Wydawanie przepisów wykonawczych do ustaw, jak również dekretów regulujących życie publiczne.

4 - Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i wypowiada wojnę po uprzedniej akceptacji Zgromadzenia Ludowego.

5 - Prezydent może zwołać narodowe referendum w sprawach najwyższej wagi odnoszących się do interesów kraju.

2 Rząd

    Jest najwyższym ciałem wykonawczym i administracyjnym w państwie. W skłąd rządu wchodzi premier, jego zastępcy i ministrowie, a kieruje nim premier. Minister lub jego zastępca muszą posiadać pełnie praw politycznych i obywatelskich.

Główne prerogatywy rządu:

    Przewodzenie, koordynacja oraz nadzór bieżący nad pracą ministerstw oraz ciał pokrewnych.

    Wydawanie dekretów administracyjnych i wykonawczych zgodnie z prawem i nadzorowanie ich realizacji, jak również wydawanie projektów ustaw, budżetu narodowego i planu państwowego.

Po drugie: Władza Ustawodawcza

    Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Zgromadzenia Ludowego (Parlament) posiadającego inicjatywę ustawodawczą oraz do Rady Shury, będącej ciałem doradczym.

1 - Zgromadzenie Ludowe

    Zatwierdza ogólną politykę państwa, planuje rozwój społeczno-ekonomiczny i budżet oraz nadzoruje działalność władzy wykonawczej

    Prezydent Republiki jak i każdy członek Zgromadzania Ludowego posiada inicjatywę ustawodawczą

    Ministrowie odpowiadają przed Zgromadzeniem Ludowym za ogólna politykę państwa, a na każdym z ministrów ciąży odpowiedzialność za swój resort

Zgromadzenie Ludowe

Członkostwo:

    W świetle prawa w skład Zgromadzenia Ludowego wchodzi 444 członków z czego przynajmniej połowę muszą stanowić robotnicy i rolnicy, a prezydent ma prawo powołania 10 członków Zgromadzenia. Kadencja zgromadzenia trwa 6 lat i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia. Wybory do Zgromadzenia zwoływane są na 60 dni przed wygaśnięciem bieżącej kadencji, a członkowie są wybierani w drodze tajnego głosowania na podstawie powszechnego prawa wyborczego. Kobiety posiadają równe prawa w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego.

2 - Rada Shury (ciało doradcze):

Orzeka w następujących sprawach:

    Projektów ustaw uzupełniających do konstytucji jak i innych projektów ustaw, kwestii odnoszących się do ogólnej polityki państwa lub polityki związanej ze sprawami arabskimi lub zagranicznymi przesłanymi do konsultacji przez prezydenta. Projektu planu rozwoju społeczno-ekonomicznego

    Propozycji wprowadzania poprawek do jednego lub więcej artykułów konstytucji. Kadencja Shury trwa 6 lat, podczas gdy połowa wybranych i mianowanych członków izby podlega wymianie co 3 lata. Obecnie rada (utworzona w czerwcu 1989 liczy 258 członków. Jest w niej o 48 członków więcej w porównaniu z poprzednią Radą) z czego 10 członków stanowią kobiety, które zostały wybrane do rady po raz pierwszy.

Po trzecie Sądownictwo

1 - Sądy:

    Składają się z sądów doraźnych pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz sądu kasacyjnego. Sądy sprawują władzę w obwodach, w których rozstrzygają w sprawach cywilnych, handlowych, pracowniczych, stanu cywilnego, podatkowych oraz kryminalnych.

2 - Sądownictwo administracyjne:

    Sprawowane jest przez Radę Państwa i składa się z sądów administracyjnych w gubernatorstwach, administracyjnego sądu sprawiedliwości oraz najwyższego sądu administracyjnego. Rada zajmuje się administracyjnymi sprawami sądowymi zgodnie z zasadami kodeksu karnego.

3 - Najwyższy sąd konstytucyjny:

    Konstytucja definiuje go jako niezależne i autonomiczne ciało, które samo jest odpowiedzialne za kontrolę zgodności praw i przepisów z konstytucją oraz podaję obowiązującą wykładnię przepisów prawnych.

4 - Sąd ds. etyki:

    Składa się z 7 członków na czele których stoi przewodniczący sądu doraźnego, a członkami sądu są radcy sądu doraźnego lub sądu apelacyjnego i trzy postacie z życia publicznego.

5 - Socjalistyczny oskarżyciel publiczny

    Z mocy prawa bada i zaskarża czyny wynikające z odpowiedzialności politycznej zdefiniowanej przez prawo.

Po czwarte: Prasa:

    Prasa egipska posiada całkowitą swobodę działania jako władza ludowa chroniona zapisami konstytucyjnymi. Zgodnie z konstytucją do której zostały wprowadzone poprawki w 1980 r. I prawem prasowym Nr 148 z 1991 r. “dziennikarze są niezależni oraz wykonując swoje funkcje podlegają wyłącznie prawu”. Istnieją dwa rodzaje prasy:

1 - Prasa Narodowa

    Składająca się z gazet wydawanych przez fundacje prasowe, jak również przez Bliskowschodnią Agencję Informacyjną (the Middle East News Agency).

2 - Prasa Partyjna

    Wyraża opinię partii bez względu na to czy jest to partia większościowa czy opozycyjna.

LOKALNY SYSTEM ADMINISTRACYJNY:

    Konstytucja definiuje podział administracyjny Egiptu, jak również tworzenie rad lokalnych i zakres ich kompetencji. Zgodnie z nią istnieje 26 gubernatorstw dzielących się na okręgi, wsie i miasta. Przy ustalaniu podziałów administracyjnych uwzględniane są czynniki naturalne, ludnościowe i mieszkaniowe panujące na danym obszarze.

PARTIE POLITYCZNE:

Obecnie istnieje 13 partii politycznych:

1 - Partia Narodowe-Demokratyczna:

(the National Democratic Party):

    Jest to większościowa partia rządząca, która została utworzona w 1978 r. Jej program zakłada zapewnienie dobro-bytu obywatelom oraz zaspokojenie ich aspiracji. Partia wydaje 5 tygodniki:

"Mayo" (Maj), "Shabab Biladi" (Młodzież Kraju) i "Al-Lewaa Al Islami" (Sztandar Islamu)

PARTIE OPOZYCYJNE:

2 - SOCJALISTYCZNA PARTIA PRACY (LABOUR SOCIALIST PARTY):

    Utworzona w 1978 r. wydaje tygodnik "Al-Shaab" (Lud). Wierzy w socjalizm i dobrobyt dla wszystkich obywateli i wyraża pogląd, iż rządzenie krajem powinno opierać się na fakcie, że naród jest źródłem sprawowania wszelkiej władzy.

3 - SOCJALISTYCZNA PARTIA LIBERA-LNA (UBSAL SOCIALIST PARTY):

    Utworzona w 1976 r. , której organem jest tygodnik "Al-Ahrar” (Wolni) Program partii uznaje islamskie prawo (sharlat) za główne źródło konstytucji i prawa i uważa, iż sektor publiczny powinien był rozwijany i popierany.

4 - NARODOWO-POSTĘPOWA PARTIA JEDNOŚCI (NATIONAL UNIONIST PROGRESSIVE PARTY):

    Utworzona w 1976r., wydaje "Al-Ahall" (Ludność) Program partii uznaje socjalizm za podstawę systemu społeczno-ekonomicznego. Partia wytyczyła sobie wiele celów i zadań służących do badania faktycznych problemów mas.

5 - PARTIA NOWY WAFD (NEW WAFD PARTY):

    Utworzona w 1983r., wydaje dziennik "Al-Wafd".

6 - PARTIA AL UMMA (AL-UMMA PARTY):

    Utworzona w l984r. , wydaje tygodnik "Al-Umma" (Naród).

7 - EGIPSKA PARTIA ZIELONYCH (EGYPTIAN GREEN PARTY):

    Utworzona w 1990r. , koncentruje się na kwestiach ochrony środowiska.

8 - PARTIA NOWY EGIPT - AL -FATAH (NEW MISR - AL FATAH PARTY):

    Utworzona w 1990 r. Jej programem jest socjalizm cenowy w tym sensie, że jeżeli dochody są zróżnicowane nie byłoby rzeczą sprawiedliwą aby ceny pozostawały jednakowe dla wszystkich.

9 - DEMOKRATYCZNA PARTIA JEDNOŚĆ (UNIONIST DEMOCRATIC PARTY):

    Utworzona w 1990 r. Jej programem jest postęp, dobrobyt i szczęści wszystkich obywateli w kraju i zagranicą.

10 - ARABSKA PARTIA EGIPTU (ARAB MISR PARTY)

11 - PARTIA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ (SOCIAL JUSTICE PARTY

12 - ARABSKA DEMOKRATYCZNA PARTIY NASEROWSKA (ARAB DEMOCRATIC NASSERIST PARTY)

13 - PARTIA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA (DEMOCRATIC PEOPLE'S PARTY)

 

Źródło:

Publikacja Biura Prasowego Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie.

.:|| Kontakt || Pytania || Mapa strony || Index || Reklama  ||:.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone. AMRA.INFO